ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔪᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᐅᔭᓂᓗ ᐅᒦᔭᖅᓂᖁᒃ ᐊᕙᑖᓄᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓂ ᐃᐅᕋᐸᒡᒥᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓂ ᑎᐅᕈᒥ ᐃᑦᓴᖅᓂᑕᖅᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ

Description
Title: ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔪᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᐅᔭᓂᓗ ᐅᒦᔭᖅᓂᖁᒃ ᐊᕙᑖᓄᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓂ ᐃᐅᕋᐸᒡᒥᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓂ ᑎᐅᕈᒥ ᐃᑦᓴᖅᓂᑕᖅᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ
Authors: Weber, Melissa
Dawson, Jackie
Carter, Natalie Ann
Date: 2021
Abstract: ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒧᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓ’ᓂ, ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᐊᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᒡᓄᑦ ᒪᓂᓕᐅᕈᑕᐅᓂᖅᒧᑦ. ᐳᕋᐃᒡᒪᓐ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᓂᑯᕆᔮᒃ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᓕ’ᒪᓂᒃ ᐅᕙᓂ, ᓯᑎᑉᐱᕆ 2, 2014ᒥ ᑕᐃᒪᓗ ᓯᑎᑉᐱᕆ 3, 2016ᒥ, ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᒧᑦ ᓴᑦᕿᖅᑎᑎᕈᑕᐅᓂᐊᖅᓂᖓᓂᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓂᒃ ᐊᓗᑐᕆᔭᐅᓂᖅᒧᑦ ᐃᓕᖓᓂᖃᕈᑕᐅᓗᓂ ᐱᕕᒡᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊ’ᓂᕆᔮᓄᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᓗᓂ, ᑕ’ᓇᐃᑦᑲᓗᐊᖅᑎ’ᓗᒍ, ᓴᑉᓇ ᓇᓗᓇᕈᑕᐅ’ᒪᑦ 1) ᑎᑭᖃᑕᖅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕈᑎᖃᖅᓂᐊᖅᐸᑦ ᐃᒪ’ᓇ ᑕᐅᑐᒡᓇᖅᓗᓕ; ᑕᐃᒪᓗ 2) ᐊᑐᐃᓇᐅᔪᒡᓴᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔪᒡᓇᖅᑐᑦ ᐳᓚᕋᖅᑎᓂ ᖃᐅᔨᕚᓕᕈᑎᒡᓴᐃ’ᓄᑦ. ᑕᓴᑉᓱᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᓂᐅᔪᕐ ᓴᓇᐅᒐᐅᔪᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔮ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᒡᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑕᐅᑦᑐᖃᕈᒡᓇᖅᓂᕆᔮᓂᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔪᑕᐅᔪᒡᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓄᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑖᓄᑦ ᐆᒧᖓᑦ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐ ᐅᒦᔭᖅᓂᕆᔮᑕ ᓇᔪᖅᑖᓄᑦ. ᐅᓇ ᑐᓴᒐᒡᓴᖅ ᑕᑯᒡᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᓘ ᑕᐃᑉᑯᓇ’ᖓᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᒡᒥᐅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᑖᑉᑯᓇ’ᖓᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐃ’ᓄᑦ ᑕᐃᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓇᓗᖏᑕᐃ’ᓄᑦ. ᓴᓇᐅᒐᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᒪ’ᓇᐅᑑᓗᒋᑦ…. 1. ᓄᓇᓕᒡᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓕᖅᓗᑎᒃ; 2. ᑎᑎᕋᒪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒡᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᒡᓄᖓᑦ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᓂᑯᒡᓄᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓄᑦ ᐃᐅᕋᐸᔅᒧᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖓᓄᑦ ᑎᐅᕈᒧᑦ ᐃᑦᓴᖅᓂᑕᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐅᓂᖅᑕᐅᕙᒡᑐᒡᓴᓕᐊᕆᓗᒍ ᐳᓚᕋᖅᑎᓄᑦ; ᑕᐃᒪᓗ 3. ᐃᓱᒪᒡᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔮᖃᖅᓂᐊᖅᖢᓂ ᖃᓄᖅ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐᒧᑦ ᐅᒦᔭᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒃ ᑲᔪᖏᐅᑕᐅᓕᕈᖅᓇᖅᓂᕆᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓗᓂ ᐅᕙᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᐅᒐᕆᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᕆᓯᖓᔮᖃ’ᒪᖔᑖ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ … • ᓄᓇᓕᒦᐅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᑐᖕᒐᓱᒡᑎᑦᑎᔪᒡᓇ’ᒪᑕ ᐳᓚᕋᖅᑎᓂᒃ ᑕᐃᒪᓗ ᐳᓚᕋᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒥᓱᒡᖑᐹᓕᖁᔨ’ᓗᑎᒃ ᑕᐃᑉᑯᓄᖓᑦ ᑎᑭᑉᐸᓕᐊᖃᑕᖅᑐᒡᓴᓄᑦ ᑕᒪᐅᖓ ᓄᓇᓕᒡᓄᑦ; • ᐳᓚᕋᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒥᕋᖅᓯᕚᓪᓕᖅᓂᐊᖅᐸᑕ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᑕᐃᒪᓗ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᓂᑯᒡᓄᑦ ᑎᑭᑦᑕᖅᐹᓕᕈᒡᓇᖅᓗᑎᒃ ᐃᓂᒋᔮ’ᓄᑦ, ᐃᒡᓗᑕᖃᕆᐊᖃᖅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᔪᖅᑕᐅᕙᒡᑐᒡᓴᒥᒃ (ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᔭᐅᓗᓂ. ᑕᒡᖠᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒥᕝᕕᐊ, ᑲᖏᖅᖢᐊᓗ ᐃᓪᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓗᓂ, ᓄᓇᓕᒡᓂᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒡᑐᑦ ᐊᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ (ᐅᑯᐊᑦ. ᐃᒡᓗᑦ) ᑕᐃᒪᓗ ᑐᐱᖅᐸᒡᑕᖃᖅᓗᒍ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᓂᕕᖏᑕ ᖃᓂᖓᓃᑦᑐᓂᒃ); ᑕᐃᒪᓗ • ᑕᓴᑉᓇ ᐃᓱᒪ’ᓇ’ᒪᑦ ᒪᓂᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒡᓇᖅᓂᕆᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓗᓂ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᓂᑯᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅ’ᒪᓂᒃ ᓄᓇᓕᒡᒥᐅᑕᖅᓄᑦ. ᐱᔪᒪᔭᐅᓂᖓ ᑕᐅᑐᒡᓇ’ᒪᑦ ᓄᓇᓕᒡᒥᐅᑕᐅᔪᓪᓗ ᐸ’ᓇᐃᖅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔮᖃᖅᓂᐊᖅᑖᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᓂᕆᔪᒡᓇᖅᑖ ᐃᓪᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔮᖃᖅᑐᖅ.
URL: https://www.arcticcorridors.ca/?acr_download=%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F2021TourismDevelopment_GjoaHaven_Inuktitut.pdf&v=1622488508624
http://hdl.handle.net/10393/42241
DOI: 10.20381/jtnd-n339
CollectionGéographie, environnement et géomatique - Publications // Geography, Environment and Geomatics - Publications
Files